วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“มุ่งมันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประสานงานสิ่งแวดล้อม

พัฒนาบุคลากรให้คงไว้ ซึ่งวิชาชีพบนหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

เสริมสร้างการปฏิบัติงานแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน

เสริมสร้างการเป็นส่วนราชการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

เสริมสร้างการเป็นส่วนราชการที่ได้มาตรฐานในการให้บริการและปฏิบัติงานที่ดี

Copyright © 2022. All rights reserved.